ikona-zahlavi-organy.svg  
ikona-zahlavi-souteze.svg  

Jednotka

jednotka

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Chrustenice je zřízena obcí Chrustenice. Všichni členové jednotky jsou zároveň členy Sboru dobrovolných hasičů Chrustenice.

Jednotka je zařazena do Plánu plošné pokrytí Středočeského kraje jednotkami požární ochrany jako jednotka kategorie V, neboli jako jednotka s místní působností na území zřizovatele, výjezdem do 10 min, která je tvořena fyzickými osobami působícími v jednotce na dobrovolném základě.

Jednotka patří mezi základní složky Integrovaného záchranného systém, neboť se jedná o jednotku požární ochrany zařazenou do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany.

Členové jednotky

CAS 25 Škoda 706 RTHP
Velitel jednotky: Petr Šuran
Velitel družstva: Roman Neliba (zástupce velitele jednotky),
Ondřej Nejedlý, Tomáš Šuran
Strojník: Pavel Vojtěch, Václav Šmíd
Hasič: Vít Kotršál, Robert Lhoták, Michal Miška,
Jan Šmíd, Pavel Špulák

Činnost jednotky v roce 2018

30. dubna - 1. května 2018 - Pálení čarodějnic

Jednotka zajišťovala požární asistenci při Pálení čarodějnic na hřišti TJ Chrustenice o Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května 2018. Akce byla pořádána Sborem dobrovolných hasičů Chrustenice za podpory dalších občanů obce Chrustenice.

Během akce se nevyskytly žádné skutečnosti, které by vyžadovaly zásah jednotky. Na závěr akce byly jednotkou uhašeny zbytky ohniště, aby nedošlo ke vzniku požáru.

Jednotka provedla následnou kontrolu místa pálení a jeho úklid dne 1. května 2018 v 12:00.

Podrobnosti z akce a fotografie

Činnost jednotky v roce 2017

4. listopadu 2017 - Orkán Herwart - likvidace následků

Dne 29. října 2017 zasáhla během noci a v brzkých ranních hodinách střední Evropu cyklóna Herwart, která se rozvinula se do ničivé bouře s větry dosahujícími v nárazech síly orkánu.

Její pustošivé řádění se nevyhnulo ani obci Crustenice. Nejzávažnější následky, které bezprostředně ovlivňovaly život obyvatel obce (zatarasené komunikace, vstupy do domů, ...) byly odstraněny ještě týž den.

První volný den víkendu po přechodu cyklóny Herwart, sobota 4. listopadu 2017, byl pak věnován dokončování úklidu jejích následků.

Podrobnosti z akce a fotografie

29. října 2017 - Orkán Herwart

Dne 29. října 2017 zasáhla během noci a v brzkých ranních hodinách střední Evropu cyklóna Herwart, která se rozvinula se do ničivé bouře s větry dosahujícími v nárazech síly orkánu.

Její pustošivé řádění se nevyhnulo ani obci Crustenice. V průběhu dopoledne občané obce Chrustenice průběžně kontaktovali členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Chrustenice s prosbou o pomoc při odstraňování následků orkánu.

Odstraňování následků orkánu Herwart započalo v brzkých ranních a skončilo okolo druhé hodiny odpolední.

Podrobnosti z akce a fotografie

30. dubna - 1. května 2017 - Pálení čarodějnic

Jednotka zajišťovala požární asistenci při Pálení čarodějnic na hřišti TJ Chrustenice o Filipojakubské noci z 30. dubna na 1. května 2017. Akce byla pořádána Sborem dobrovolných hasičů Chrustenice.

Během akce se nevyskytly žádné skutečnosti, které by vyžadovaly zásah jednotky. Na závěr akce byly jednotkou uhašeny zbytky ohniště, aby nedošlo ke vzniku požáru.

Jednotka provedla následné kontroly místa pálení dne 1. května 2017 v 10:00 a v 18:00. Během těchto kontrol nebyly zjištěny žádné okolnosti vyžadující zásah jednotky.

Podrobnosti z akce a fotografie

Činnost jednotky v roce 2016

V roce 2016 nenastaly žádné mimořádné události, na jejichž zdolávání by se jednotka podílela.

Činnost jednotky v roce 2015

7. listopad 2015 - Okrskové cvičení

Dne 7. listopadu 2015 bylo vyhlášeno okrskové cvičení okrsku Loděnice. Jako součást okrsku Loděnice jsme nemohli chybět.

Námětem tohoto okrskového cvičení byla kombinovaná doprava vody na místo zásahu, kde požár ohrožuje jak objekt Základní školy Loděnice a přilehlé nemovitosti, tak i okolní travní, stepní a lesní porosty. Z důvodu nutnosti dopravy většího množství vody na požářiště a nedostatečné kapacity vodovodního řadu je zvolena kyvadlová doprava vody na kterou s ohledem na obtížné obracení se cisteren v místě zásahu navazuje dálková doprava vody hadicemi „B“.

Naše jednotka zabezpečovala činnost čerpacího stanoviště u vodoměru v Loděnicích a kyvadlovou dopravu vody od čerpacího k přečerpávacímu stanovišti.

Podrobnosti z akce a fotografie

16. srpna 2015 - Stavění hrázky z pytlů

Dne 16. srpna 2015 přehnala se nad obcí Chrustenice v podvečerních hodinách průtrž mračen. V části obce Pece I již byl položen nový asfaltový povrch na komunikacích poškozených při stavbě splaškové kanalizace. Před transformátorem, který se nachází na konci obce směrem na Nenačovice, byla komunikace vyspádována, tak, že nemalá část dešťové vody, která se valila po komunikaci byla svedena na zahradu a dvůr přilehlé nemovitosti.

Majitel ohrožené nemovitosti kontaktoval starostu obce a členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů Chrustenice. Starosta obce následně rozhodl o nasazení jednotky na záchranné práce zaměřené na svedení vody zpět na silnici. Velitel jednotky dále kontaktoval operační středisko HZS Středočeského kraje, které vyhlásilo jednotce výjezd a celá akce tak probíhala jako řádný zásah jednotky.

Po průzkumu a posouzení situace na místě zásahu, velitel zásahu rozhodl o vybudování provizorní hráze z pytlů naplněných pískem, která by usměrnila tok vody zpět na silnici.

Podrobnosti z akce a fotografie

18. července 2015 - Čištění Loděnice

Jarní vítr shodil na katastru obce Chrustenice několik stromů do říčky Loděnice a bylo proto nutné je odstranit. Při zvýšené hladině by mohlo docházet ke zbytečnému rozlivu toku, vzniku bariér a případnému ohrožení vodních děl. Při vysoké hladině by mohla být navíc ohrožena i obydlí podél toku. Se zahájením prací bylo však nutné vyčkat na rozhodnutí dotčených orgánů a sklizení sena z louky, přes které vedla přístupová cesta k místu kde se nacházely popadané stromy.

Brigáda konaná dne 18. července 2015 byla jendou ze série brigád zaměřených na čištění toku. Cílem této brigády byl jednak odvoz dřeva získaného likvidací stromů napadaných do vodního toku, a jednak likvidace dalšího z řady popadaných stromů.

Podrobnosti z akce a fotografie

7. června 2015 - Dohašování požáru lesa

Při lesních požárech kořenového typu vždy hrozí, že zůstane neodhalené skryté ohnisko požáru. Aby bylo zabráněno dalšímu rozvoji požáru od tohoto skrytého ohniska, jsou prováděny následné kontroly požářiště po uhašení požáru.

V návaznosti na uhašení lesního požáru dne 7. června 2015 byla proto v podvečerních hodinách provedena kontrola požářiště.

Při kontrole požářiště bylo zjištěno doutnání plochy trávy na jeho hranici o rozměrech přibližně 80 cm x 30 cm. Zjištěná skutečnost byla ohlášena na Operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Operační středisko následně vyhlásilo poplach jednotce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje ze stanice Beroun, JPO I a Jednotce sboru dobrovolných hasičů Chrustenice, JPO V.

Podrobnosti z akce a fotografie

7. června 2015 - Požár lesa

Dne 7. června 2015 v odpoledních hodinách byl oznámen na Operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje požár lesního porostu na katastrálním území obce Chrustenice. Operační středisko následně vyhlásilo poplach i Jednotce sboru dobrovolných hasičů Chrustenice, JPO V.

Velitel zásahu rozhodl, že naše jednotka bude doplňovat vodu do požární čtyřkolky. Následně bylo zřízeno stanoviště pro doplňování vody.

Podrobnosti z akce a fotografie

30. dubna 2015 - Pálení čarodějnic

Dne 30. dubna 2015 se uskutečnilo na hřišti TJ Chrustenice v podvečerních, večerních i nočních hodinách pálení čarodějnic. Za podpory obce Chrustenice akci pořádal Sbor dobrovolných hasičů Chrustenice.

Průběh celé akce byl po požární stránce zabezpečen Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Chrustenice, JPO V. Součástí zabezpečení akce byla i CAS 25 Škoda 706 RTHP.

Podrobnosti z akce a fotografie

27. dubna 2015 - Zásah elektrický oblouk

Dne 27. dubna 2015 v pozdních večerních hodinách se přehnala přes katastr obce Chrustenice průtrž mračen. V důsledku mimořádně silného deště a větru došlo k poruše na rozvodu vysokého napětí - vytvoření intenzivního stálého elektrického oblouku.

Občané obce Chrustenice oznámili tuto mimořádnou událost na Telefonní centrum tísňového volání (číslo 112) s tím, že od vzniklého elektrického oblouku odletují a odkapávají kusy rozžhaveného kovu a může zde dojít i k úrazu elektrickým proudem.

Po ohlášení mimořádné události vyslalo Operační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje na místo mimořádné událostí také Jednotku sboru dobrovolných hasičů Chrustenice, JPO V.

Podrobnosti z akce a fotografie

8. dubna 2015 - Plnění cisterny při kropení

Přestávka v kropení obce na naplnění cisterny. Elegantní hadicový oblouk na nepoužívané komunikaci mezi zasíťovanými pozemky připravenými pro výstavbu. Abychom co nejméně omezili při své práci provoz v obci, plníme cisternu na opuštěné komunikaci nad obcí.

Čas potřebný pro naplnění cisterny z nadzemního hydrantu lze účelně využít pro drobnou opravu koncového sdruženého světla na vozidle.

Podrobnosti z akce a fotografie

29. března 2015 - Instalace rozvodu stlačeného vzduchu

Dne 29. března 2015 proběhla v naší zbrojnici instalace rozvodu stlačeného vzduchu z kompresoru k našemu zásahovému vozidlu CAS 25 Škoda 706 RTHP. Rozvod vychází od kompresoru umístěného u vchodu.

Od kompresoru vedení pokračuje podél zdi na strop, kde je vyvedeno nad místo připojení stlačeného vzduchu na vozidle.

K přípojnému místu na vozidle je stlačený vzduch sveden ze stropu pružnou hadicí.

Podrobnosti z akce a fotografie

25. března 2015 - Kropení ulic v Chrustenicích

Vzhledem k tomu, že v obci Chrustenice probíhá výstavba splaškové kanalizace a řada komunikací v obci má plně či částečně provizorní povrch, který je prašný, byli jsme panem starostou požádáni o kropení ulic.

Zvláštní pozornost je při kropení věnována objízdné komunikaci v části obce Pece I. Tato komunikace částečně nahrazuje silnici III. třídy číslo 10129, která je páteřní komunikací obce.

Cisterna se plně osvědčila a je připravena pomoci s čištěním komunikací v obci nyní, během výstavby kanalizace, i v budoucnu.

Podrobnosti z akce a fotografie

Činnost jednotky v roce 2014

1. listopadu 2014 - Údržba techniky a dozor

CAS 25 Škoda 706 RTHP - zkoušku sání ze zdroje pomocí vývěvy na spálené plyny a následná údržba techniky.

Lampionový průvod po obci - řízení a regulování dopravy po cestě průvodu, aby se nikomu z účastníků nic zlého nepřihodilo.

Podrobnosti z akce a fotografie

28. října 2014 - Údržba techniky

Zavaření otvoru v nástavbě a kondiční jízda s CAS 25 Škoda 706 RTHP.

Zkouška vývěvy a armatur na čerpadle.

Podrobnosti z akce a fotografie

18. října 2014 - Údržba techniky

Zkouška přiměšovače pěnidla, který nám opravili kolegové z JSDH Vysoký Újezd - splněno, přiměšovač funguje na výbornou.

Započetí prací na naší CAS 25 Škoda 706 RTHP Trambus. Čištění nádrže na naftu a výměna těsnění u kapajících kohoutů na armaturách u čerpadla.

Podrobnosti z akce a fotografie

18. října 2014 - Námětové cvičení

Dne 18. října 2014 se uskutečnilo námětové cvičení jednotek Sboru dobrovolných hasičů okrsku Loděnice. Cvičení bylo zaměřeno na dálkovou dopravu vody. Místem konání cvičení byl katastr obce Nenačovice.

Jako zdroj vody sloužila požární nádrž na návsi obce. Voda byla dopravována na místo fiktivního požářiště v lese nad obcí.

Podrobnosti z akce a fotografie

Film z cesty na místo cvičného zásahu

12. října 2014 - Odborná příprava

Dne 12. října 2014 se uskutečnila příprava velitelů na námětové cvičení jednotek SDH okrsku Loděnice. Předmětem přípravy byla obhlídka terénu, upřesnění stanovišť jednotlivých sborů a upřesnění propozic cvičení.

Podrobnosti z akce a fotografie

6. září 2014 - Preventivně výchovná akce

V sobotu 6.9.2014 se v Solvayových lomech konal "Den se záchranáři". Na místě bylo možné vidět ukázky činnosti záchranných složek a návštěvníci si mohli některé činnosti i osobně vyzkoušet. Naše jednotka se účastnila dvou ukázek. Prvá ukázka - hašení hořícího domku probíhala zcela v režii naší jednotky. Při druhé ukázce, hašení hořícího nouzového přístřešku, které bylo v režii JSDH Nenačovice, naše jednotka poskytla komentátora a figuranta.

Podrobnosti z akce a fotografie

30. srpna 2014 - Odborná příprava

V sobotu dne 30. září 2014 proběhl na louce u hřiště v Chrustenicích nácvik činností družstva 1 + 5 a výcvik s pěnou. Předmětem nácviku byly jak obecné činnosti v rámci družstva 1 + 5, tak i dopravní vedení s rozdělovačem a útočné proudy.

Jako zpestření na konec výcviku byl proveden nácvik útoku se střední pěnou.

Podrobnosti z akce a fotografie

13. srpna 2014 - Práce pro zřizovatele

Na žádost starosty obce Chrustenice obhlídka říčky Loděnice v katastru obce Chrustenice. Podezření na úhyn ryb v říčce. Nalezeny dvě větší uhynulé ryby zachycené v tišinách řeky pod jezem a nad jezem. Vzhledem k živým a aktivně se pohybujícím rybám v říčce se patrně jedná o ojedinělé uhynulé ryby snesené proudem z horního toku říčky.

Podrobnosti z akce a fotografie

6. srpna 2014 - Práce pro zřizovatele

Čištění propustku na obtoku rybníčku u Loděnic.

Podrobnosti z akce a fotografie

26. července 2014 - Práce pro zřizovatele

Likvidace pařezu na žádost zřizovatele jednotky - obce Chrustenice. Pařez vznikl při výkopových pracích, jejichž cílem bylo zprůchodnit starý propustek pod komunikací a umožnit odtok srážkových vod ze silničního příkopu do Přílepského potoka a následně do říčky Loděnice.

Odstranění klády z koryta potoka pod lávkou u koupaliště v Chrustenicích.

Podrobnosti z akce a fotografie

26. července 2014 - Údržba zbrojnice

Montáž skříněk pro uložení zásahové výstroje v požární zbrojnici.

Podrobnosti z akce a fotografie

1. června 2014 - Práce pro zřizovatele

Odstranění stromu, který hrozil pádem do řečiště a jeho následného blokování.

Čerpání vody ze zatopeného sklepa.

Podrobnosti z akce a fotografie

26. dubna 2014 - Odborná příprava

Školení velitelů JSDH na Územním odboru Beroun.

Podrobnosti z akce a fotografie

Činnost jednotky v roce 2013

2. června 2013 - Povodně

Díky vytrvalým dešťům začala stoupat hladina Kačáku a tak během dne byly postupně vyhlášeny všechny stupně povodňové aktivity až do 24:00h v noci z 1. na 2. 6. 2013 kdy byl vyhlášen III. Stupeň povodňové aktivity, tedy ohrožení. Naše jednotka držela nepřetržité hlídky nad stoupající hladinou.

První zásah přišel v 02:30h, kdy voda začala postupně zaplavovat přízemní byty domu č.p. 102 ”Útulek“. Jedna osoba byla evakuována přes zahradu rodiny Novotných, protože přístupová cesta byla již zaplavena. Ostatní obyvatelé zůstali a přesunuli se do patra domu.

Dále se operativně řešila situace se stoupající hladinou, která přibližně kolem 6h ranní kulminovala.

Začali tedy odčerpávající práce. Čerpání vody ze sklepa č.p. 104, pomoc čerpadlem vodu z restaurace Na Kovárně, která zároveň poskytla prostory zasahujícím na týlové zabezpečení a odpočinek.Čerpání laguny zaplavující spojnici domů č.p. 5 a č.p. 6. a čerpání sklepů z obecních domků.

Proběhla také záchranná akce na vysvobození psa, který zůstal uvězněn sám v chatě za mostem nad hřištěm TJ.

Během povodní se prostřídala kompletní zásahová jednotka hasičů Chrustenice. Nasazení jednotky trvalo až do středy 5. 6. 2013, kdy byla ve 14:00h odvolána pohotovost, a mohly začít likvidační práce.

Tímto bych chtěl poděkovat zasahujícím hasičům za jejich nasazení, obětavou práci a čas věnovaný na pomoc druhým, svým spoluobčanům.

Poděkování restauraci ,Na Kovárně“ za poskytnutí prostor a občerstvení pro hasiče.

A v neposlední řadě obci Chrustenice za jejich finanční podporu pro nákup nezbytně nutných technických prostředků, materiálu a potřebného vybavení.

1. června 2013 - Povodně

Jednotka byla povolána v 17:20h k odčerpání laguny, která se vytvořila díky silnému dešti a špatnému odtoku vody. Jednotka vyjela v počtu 1+5 již s nově zařazeným vozem CAS 25 a s motorovou stříkačkou PS 12. Voda ohrožovala přilehlou obydlenou chatu a její studnu. Akce byla ukončena přibližně po dvou hodinách.

Činnost jednotky v roce 2012

20. října 2012 - Taktické cvičení

Dálková doprava vody hadicemi při požáru vápenné pece AV ČR od které se požár rozšířil na přilehlý les v místě skanzenu Solvayovy lomy (Svatý Jan pod Skalou) a preventivní doplnění požární nádrže pro případný zásah v oblasti Skanzenu. Z důvodu špatné dostupnosti pro těžkou techniku vytvoření dopravního vedení B 75 a doprava hasiva hadicemi na místo požářiště.

29. července 2012 - Úhyn ryb na potoce

Dne 29. 7. 2012 v 9:40h byl nahlášen naší jednotce JSDH Chrustenice úhyn ryb na horním toku Kačáku. Jednotka vyjela v počtu 5-ti členů k dispozici hasičům z HZS Beroun. Po prozkoumání toku byl zjištěn průsak neznáme látky do toku v oblasti koupaliště v Chrustenicích. Po prošetření policií ČR a odboru životního prostředí bylo místo nehody předáno zastupujícímu veliteli družstva JSDH Chrustenice Romanu Nelibovi. Jednotka se dala do likvidace škod způsobených průsakem. Akce byla ukončena a nahlášena operačnímu středisku HZS Kladno ve 14h. Ryby byly umístěny do plastového, uzavřeného boxu a následně zlikvidovány kafilerii.

16. května 2012 - Obhlídka Loděnice

Dne 16. 5. 2012 proběhla obhlídka říčky Loděnice (Kačák) za účelem zjištění překážek v korytě vodního toku bránícího odtoku vody při případné povodni.